Konsul Honorowy Austrii obejmuje swoim patronatem imprezy i wydarzenia organizowane w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem zgodnie z następującymi zasadami:

1.
Patronatem Konsula Honorowego Austrii mogą zostać objęte przedsięwzięcia niekomercyjne (za wyjątkiem charytatywnych) o szczególnej randze, mające zasięg regionalny lub ogólnokrajowy oraz przyczyniające się do:
– promocji Republiki Austrii w Polsce z zakresu gospodarki, kultury, edukacji, sportu
i turystyki;
– rozwoju aktywności gospodarczej podmiotów polskich i austriackich
– promocji  działania  austriackich  podmiotów  gospodarczych w Małopolsce,  na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem
– rozwoju inicjatyw służących integracji obu krajów.

2.
Objecie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Konsula w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Konsulat Republiki Austrii.

3.
Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.) informacji w uzgodnionej przez obie strony formie, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowego Konsula Generalnego Austrii oraz do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia i w internecie).

4.
Wniosek   o   objęcie   przedsięwzięcia    Patronatem    Honorowym   lub   o   udział
w Komitecie Honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie lub elektronicznie.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
– nazwa przedsięwzięcia,
– data (czas trwania)
– krótki opis przedsięwzięcia,
– nazwa i dane teleadresowe organizatora
– uzasadnienie   prośby   objęcia  przedsięwzięcia   Patronatem   Honorowym   lub
udziału w Komitecie Honorowym.

5.
Informacje  o  objęciu  lub  odmowie  objęcia  Patronatu  Honorowego  lub  udziale
w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.

6.
Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Konsula Honorowego Austrii i udziale Konsula w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje   na   stronie   internetowej   Konsulatu   Austrii   w   Krakowie:  www.konsulataustrii.com
w formie buttonu Organizatora pod lewym menu