Honorowy Konsul Generalny Austrii obejmuje swoim patronatem imprezy i wydarzenia organizowane w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Patronatem Honorowego Konsula Generalnego Austrii mogą zostać objęte przedsięwzięcia niekomercyjne (za wyjątkiem charytatywnych) o szczególnej randze, mające zasięg regionalny lub ogólnokrajowy oraz przyczyniające się do:
  – promocji Republiki Austrii w Polsce z zakresu gospodarki, kultury, edukacji, sportu i turystyki
  – rozwoju aktywności gospodarczej podmiotów polskich i austriackich
  – promocji działania  austriackich podmiotów  gospodarczych w Małopolsce,  na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem
  – rozwoju inicjatyw służących integracji obu krajów
 2. Objecie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Konsula w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Konsulat Generalny Republiki Austrii.
 3. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.) informacji w uzgodnionej przez obie strony formie, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowego Konsula Generalnego Austrii oraz do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia i w internecie).
 4. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub o udział w Komitecie Honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie lub elektronicznie.
  Wniosek powinien zawierać następujące dane:
  – nazwa przedsięwzięcia
  – data (czas trwania)
  – krótki opis przedsięwzięcia
  – nazwa i dane teleadresowe organizatora
  – uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym
 5. Informacje  o  objęciu  lub  odmowie  objęcia  Patronatu  Honorowego  lub  udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.
 6. Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Honorowego Konsula Generalnego Austrii i udziale Konsula w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje  na  stronie internetowej Konsulatu  Austrii w Krakowie:

www.konsulataustrii.com w formie buttonu Organizatora pod lewym menu.